Вимоги до оформлення статті

Береги сторінки: 2 см з усіх боків
Шрифт: Times New Roman 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5
Абзацний відступ – 1 см
Вирівнювання тексту – на ширину рядка, авторських даних і назв статті – по центру

                                                                                        БУДОВА СТАТТІ

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-
https://orcid.org/першої авторки/автора
                                                                                        ПРІЗВИЩЕ Ім’я
                                                                               (першої авторки/автора)
                      науковий ступінь, вчене звання, посада і назва структурного підрозділу установи,
                                                                Офіційна назва установи/закладу освіти
                                                                       e-mail: скринька авторки/автора
https://orcid.org/другої авторки/автора
                                                                                        ПРІЗВИЩЕ Ім’я
                                                                               (другої авторки/автора)
                      науковий ступінь, вчене звання, посада і назва структурного підрозділу установи,
                                                                Офіційна назва установи/закладу освіти
                                                                       e-mail: скринька авторки/автора

УДК (визначається бібліографом за назвою статті)
                                                                                        НАЗВА СТАТТІ
Анотація. З коротким описом пропонованих до уваги результатів у вигляді:
Проаналізовано … Встановлено … Визначено … Виокремлено … Вмотивовано … Вивчено
… Порівняно …Розроблено … Спроєктовано … Запропоновано … Узагальнено …
Рекомендовано … Підсумовано … тощо.

Текст статті за структурою: Постановка проблеми. … Мета статті. … Огляд результатів,
дотичних до теми статті. … Теоретичний аспект (методологія) дослідження. … Результати
дослідження. … Висновки і перспективи подальших досліджень.

Посилання на джерела в тексті у стандарті АРА, наприклад:
... текст (прізвище, 2023, с. 25–26) … текст (Про освіту, 2017, ст. 8) ... текст
(name, et al, 2000).

                                                                     Список бібліографічних посилань
                                                             За стандартом АРА (в алфавітному порядку)
                                                                                           References
                      За стандартом АРА (в тій же послідовності, що й у списку бібліографічних посилань)

                                                                                          FULL NAME
                                                                                          (first author) 
         scientific degree, academic title, position and name of the structural subdivision of the institution,             
                                                              Official name of the educational institution
                                                                                          FULL NAME 
                                                                                       (second author)         
          scientific degree, academic title, position and name of the structural subdivision of the institution,
                                                               Official name of the educational institution
                                                                                       ARTICLE TITLE
Summary (1800–2000 знаків за структурою:)
Проблема – Introduction
Мета – Purpose
Методи дослідження – Methods
Основні результати дослідження – Results
Наукова новизна результатів дослідження – Originality ...
Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion

                                                                                                                                 Одержано редакцією __.__.2024
                                                                                                                             Прийнято до публікації __.__.2024

Примітки:
– Авторські виділення в тексті – курсивом або підкресленнями.
– Рисунки і діаграми в тексті – у форматі jpeg або png із зазначенням посилання на джерело.