Редакційний штат

Редакційна колегія:
Борисов В.В., д. пед. н., проф. (голова);
Лодатко Є.О., д. пед. н., проф. (заст. голови). 
Члени редколегії: 
Бондар І.І., проф., Народн. художник України; 
Вовк
 О.І., д. пед. н., проф.;  
Десятов Т.М., д. пед. н., проф.; 
Коломієць О.Г., д. філос. н., доц.; 
Кукуленко-Лукьянець І.В., д. психол. н., доц.; 
Ніколаєску І.О., д. пед. н., проф.;
Сердюк З.О., к. пед. н., доц.; 
Симоненко Т.В., д. пед. н., проф.; 
Тарасенкова Н.А., д. пед. н., проф.; 
Шпак В.П., д. пед. н., проф.; 
Авшенюк Н.М., д. пед. н., ст. н. с. (Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України); 
Будник О.Б., д. пед. н., проф. (Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника); 
Галус О.М., д. пед. н., проф. (Хмельницька гуманіт.-пед. акад.); 
Гуржій А.М., д. т. н., проф., дійсний член НАПН України; 
Добрєва (ГеоргієваС., к. пед. н., доц. (Шуменський ун-т «Єпископ Костянтин Преславський», Республіка Болгарія); 
Жорова І.Я., д. пед. н., проф. (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»); 
Клим-Климашевская А., д-р габ., проф. (Ун-т природн. та гуманіт. наук в Седльце, Республіка Польща); 
Клявіна А., д. пед. н., проф. (Латвійська акад. спорт. педагогіки, Латвійська Республіка); 
Кондрашов О., д. пед. н., асистент проф. (Ун-т Томпсон Ріверс, Канада); 
Малафіїк І.В., д. пед. н., проф. (Рівненський держ. гуманіт. ун-т); 
Назаренко Г.А., д. пед. н., проф. (КЗ «Черкаський обл. ін-т післядипл. освіти пед. працівн. Черкаської обл. ради»); 
Омельченко С.О., д. пед. н., проф. (ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т»); 
Парчевський Р., д-р філософії (Військовий технолог. ун-т у Варшаві, Польща); 
Періг О.В., к. т. н., доцент (Донбаська держ. машинобуд. акад.); 
Пономаренко Т.О., д. пед. н., проф. (Київський ун-т імені Бориса Грінченка); 
Пригодій М.А., д. пед. н., проф. (Національний пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова); 
Рудишин С.Д., д. пед. н., проф. (Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка); 
Скворцова С.О., д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України (ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського»); 
Федосова І.В., д. пед. н., проф. (ДВНЗ «Приазовський держ. техн. ун-т»). 
Секретаріат: 
Гнезділова К.М., д. пед. н., проф.; 
Завгородня Л.В., к. філолог. н., доц.;  
Дерев’янко Д.В., д-р філософії (пед.).