Головна

     Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана
                            Хмельницького (м. Черкаси, Україна)
      Рік заснування: 1998
      Свідоцтво про державну перереєстрацію: КВ № 23937–13777Р
                                                                                            від 21.05.2019
      Ідентифікатор в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа: R30-01517
      ISSN:     2076-586X (Print)
                     2524-2660 (Online)
      Мова видання: українська, англійська
      Періодичність виходу в світ: щоквартально
      Наказом МОН України від 17.03.2020 р. № 409 журнал внесено до   
      переліку наукових фахових видань України категорії «Б», у яких   
      можуть публікуватися результати досліджень здобувачів наукових     
      ступенів доктора філософії і доктора наук
за педагогічними
      спеціальностями:
                         011 Освітні, педагогічні науки,
                         012 Дошкільна освіта,
                                                                                                          013 Початкова освіта,
                                                                                                          014 Середня освіта,
                                                                                                          015 Професійна освіта
Індексування журналу: міжнародна науковометрична база Index Copernicus (ICV-2022: 92.89), база метаданих CrossRef та база даних наукових цитувань OUCI.
Політика наукового видання: журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати досліджень різних аспектів розвитку освітніх систем, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу, неперервність професійної освіти тощо.